ارزیابی ملک

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی و نقشه یرداری که مناسب ترین فرد برای این کار است و با توجه به یکسری از پارامتر ها و معیار ها این ارزیابی و قیمت گذاری را انجام می دهد کارشناس کاملا بی طرف و بدون جانب داری از اشخاص این ارزیابی را با توجه به […]

بیشتر بخوانید