استعلام پلاک ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی با پلاک ثبتی اسناد قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی با پلاک ثبتی اسناد قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی با پلاک ثبتی اسناد قدیمی به این صورت می باشد که اگر شخصی بخواهد ملک یا زمین رامعامله کند لازم است در مورد ملک از اداره ثبت اسناد استعلام بگیرد و سپس معامله را انجام دهد.استعلام گرفتن از وضعیت ثبتی ملک به این علت میباشد که خریدار در انجام معامله دچار ضرر […]

بیشتر بخوانید
استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی به منظور آگاهی پیدا کردن از تمامی اطلاعات و مسائل مربوط به ملک است و در صورتی که ملک یا سند ملک مشکلی داشته باشد، با انجام این استعلام آشکار می شود. استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی در واقع هر روزه املاک […]

بیشتر بخوانید
انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک در تهران

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک در تهران

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.در واقع انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک به این منظور انجام می شود که قبل از انجام معامله یک ملک، تمام ویژگیهای ملک مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت وجود مشکلی در ملک خریدار قبل از […]

بیشتر بخوانید
استعلام وضعیت ثبتی ملک با سند قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با سند قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با سند قدیمی و با دسترسی به بانک اطلاعات ثبتی منطقه انجام می شود. انجام این استعلام مشروط به دسترسی به اطلاعات ثبتی و تجربه و تخصص میباشد کارشناس رسمی دادگستری میتواند این استعلام را قبل از انجام معامله انجام دهد و در نتیجه تمامی اطلاعات مربوط به ملک را به […]

بیشتر بخوانید
انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس و متخصص این کار یعنی کارشناس رسمی دادگستری ممکن است با انجام این استعلام تمامی دیتا های مربوط به وضعیت ملک حاصل می شود و در نتیجه با آگاهی کامل می توان معامله را انجام داد و از انجام معامله متضرر شد. انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط […]

بیشتر بخوانید
استعلام وضعیت ثبتی املاک توسط کارشناس رسمی

استعلام وضعیت ثبتی املاک توسط کارشناس رسمی

استعلام وضعیت ثبتی املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.انجام استعلام قبل از انجام معامله امری ضروری می باشد زیرا در موارد بسیاری اتفاق می افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یارهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد و با انجام استعلام وضعیت […]

بیشتر بخوانید
استعلام وضعیت ثبتی یک ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک-کارشناس رسمی دادگستری با توجه به شماره پلاک ثبتی ملک این استعلام گرفته میشود تا تمامی اطلاعات مر بوط به ملک و سند ملک آشکار شود و معامله با وجود این اطلاعات کامل انجام شود. کارشناس رسمی دادگستری در انجام این استعلام بی طرف عمل می کند و با دسترسی به […]

بیشتر بخوانید
ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله لازم و ضروری است تا این که بعد از خرید ملک خریدار از انجام معامله ضرر نکند زیرا در انجام معاملات ملکی بسیاری از اطلاعات معلوم نمیباشد که همین امر ممکن است باعث ضرر خریداران شود برای جلوگیری از ضرر احتمالی باید پیشگیری کرد و برای […]

بیشتر بخوانید
استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله با این هدف انجام میشود که تمام مشکلات و اطاعات مربوط به ملک معلوم گردد و با استعلام وضعیت ثبتی می توان با معلوم بودن اطلاعات آشکاری از ملک، معامله را انجام داد. برای انجام استعلام وضعیت پلاک ثبتی می بایست به یک فرد متخصصی همچون کارشناس […]

بیشتر بخوانید