تایید موقعیت پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان رسمی دادگستری باید انجام شود تا با مهر و امضای وی قابل ارائه به اداره ثبت اسناد و یا مراجع قضایی باشد و در واقع با مهر و امضای این متخصص مورد قبول در تمام ارگان ها قرار می گیرد. در واقع در صورت مشخص نبودن […]

بیشتر بخوانید
گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک برای تعیین موقعیت ملک و بدست آوردن مساحت دقیق ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تهیه می شود و برای تعیین موقعیت دقیق ملک به دو سری اطلاعات نیاز می باشد که آن ها، اطلاعات حقوقی واطلاعات فنی می باشد و اطلاعات حقوقی در […]

بیشتر بخوانید