جانمایی ملک

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام به اینصورت باشد که اگر مالکی بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و در صورتی که موقعیت دقیق ملک مشخص نباشد باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی با این هدف انجام میشود تا در نتیجه ابعاد مربوط به ملک بر روی زمین پیاده سازی شود و با معلوم شدن حدود اربعه ملک بر روی زمین امکان تهیه نقشه یو تی ام از ملک و دیوارکشی ملک وجود دارد و سپس می توان سند تک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک از عهده متخصصی همچون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی بر می آید. نقشه مصوب شهرداری نقشه ای یو تی ام دو هزارم است که از جانب شهرداری درخواست میشود تا در نتیجه موقعیت دقیق ملک و همچنین ابعاد و مساحت ملک با دقت بالا […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک که برای املاک قدیمی انجام آن گاهی ضروری میشود تا ملک در حدود ثبتی و حقیقی خود قرار بگیرد. این عملیات که از عهده هر شخصی بر نمی آید و کاملا فنی و تخصصی میباشد و یک کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی و نقشه برداری قادر به انجام […]

بیشتر بخوانید
تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران

تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران

تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران به این جهت انجام میشود که از حدود اراضی در برابر تجاوز از جانب اراضی مجاور جلوگیری شود و هم چنین در صورتی که مالک بخواهد برای اراضی خود سند تک برگ جدید و به روز اخذ کند نیز ابتدا باید با تهیه نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
نحوه پیاده سازی چهار گوشه ملک

نحوه پیاده سازی چهار گوشه ملک

نحوه پیاده سازی چهار گوشه ملک که برای پیاده کردن چهار گوشه ملک ابتدا باید نقشه های یو تی ام از ملک تهیه گردد که نقشه های یو تی ام نقشه هایی با دقت بالا هستند که حدود دقیق ملک را بر روی کره زمین تعیین می کند و مختصات چهارگوشه ملک بر اساس یو […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی ملک در نقشه هوایی برای شهرداری

تهیه نقشه جانمایی ملک در نقشه هوایی برای شهرداری

تهیه نقشه جانمایی ملک در نقشه هوایی برای شهرداری به منظور تعیین مرزهای و موقعیت ملک برای املاک گمشده که مالک از آدرس دقیق ملک مطلع نیست و تنها اسناد و مدارک ملک را در دست دارد  و برای امور مربوط به ملک و پیدا کردن ملک نیاز به کار جانمایی است که در این […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک و در نهایت تعیین موقعیت دقیق این مرزها بر روی کره زمین یکی از اهداف اصلی جانمایی ملک است که در نهایت به تهیه نقشه یو تی ام ختم می شود که موقعیت دقیق ملک و مرزها بر اساس مختصات یو تی ام بر روی کره زمین مشخص […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری به منظور تعیین

انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری به منظور تعیین مرزهای دقیق یک ملک با توجه به پلاک ثبتی و در نهایت مشخص کردن موقعیت دقیق این مرزها با استفاده از مختصات های یو تی ام بر روی کره زمین است که به تیهه یک نقشه یو تی ام از ملک ختم […]

بیشتر بخوانید