جانمایی پارکینگ

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و انجام جانمایی پارکینگ ها یک کار کاملا تخصصی می باشد و باید توسط کار شناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود و توسط آن ها مهر و امضا شود تا دارای اعتبار باشد. […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران هنگامی از مالک در خواست می شود که مالک به اداره ثبت به منظور اخذ سند تک برگ مراجعه کند و در این مرحله ملزم به تفکیک آپارتمان خواهد شد و در صورتی که نقشه معماری با نقشه وضع موجود هم خوانی نداشته باشد مالک ملزم به تهیه […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری به بهترین صورت و با بالاترین دقت انجام می شود. در صورتی که پس از پایان ساخت و ساز نقشه وضع موجود با نقشه معماری هم خوانی نداشته مالک از طرف شهرداری ملزم به تهیه نقشه جانمایی خواهد شدو این جانمایی بیشتر در طبقه های […]

بیشتر بخوانید