رها سازی ملک

تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی و نقشه برداری با دقت مطلوبی انجام می گیرد به طور کلی در صورت ناهماهنگی بین ابعاد و مساحت وضع موجود ملک و سند ملک مشاهده شود و اگر ابعاد و مساحت وضع موجود بزرگ تر از ابعاد و مساحت سندی باشد در این صورت باید […]

بیشتر بخوانید