نقشه هوایی

تهیه نقشه هوایی 1/2000 ام در تهران

تهیه نقشه هوایی ۱/۲۰۰۰ ام در تهران

تهیه نقشه هوایی ۱/۲۰۰۰ ام در تهران که منظور فرمت مد نظر شهرداری برای نقشه یو تی ام است است که برای تبدیل به فرمت مد نظر شهرداری باید نقشه یو تی ام ترسیم شده در نقشه ۱/۲۰۰۰ ام که از سازمان تهیه می شود جانمایی شود و این نقشه است که چاپ و توسط […]

بیشتر بخوانید