نقشه کادر

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با دقت بالا تهیه می شود و تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرز های ملک به این دلیل تهیه می شود که گاهی ممکن است بین ابعاد وضع موجود ملک و ابعاد سندی ملک تفاوت های وجود داشته […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک بایستی توسط متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه شود تا مورد پذیرش اداره ثبت اسناد قرار بگیرد. در واقع دستور تهیه این نقشه از طرف اداره ثبت به مالک داده می شود و در مواقعی این دستور داده […]

بیشتر بخوانید
نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز ممکن است از طرف اداره ثبت به مالک دستور داده شود در صورتی که طول و عرض و مساحتی که در سند درج شده است با طول و عرض و مساحت وضع موجود ملک هم خوانی نداشته باشد در اینصورت شهرداری به مالک دستور تهیه نقشه بلوکی و […]

بیشتر بخوانید