وضعیت پلاک ثبتی

بررسی وضعیت پلاک ثبتی در معامله های ملکی

بررسی وضعیت پلاک ثبتی در معامله های ملکی

بررسی وضعیت پلاک ثبتی در معامله های ملکی انجام می گیرد تا هیچ اطلاعاتی درباره ملک باقی نماند که خریدار از آن اطلاع نداشته باشد و همه اطلاعات مربوط به ملک علنی گردد. این بررسی با استفاده از پلاک ثبتی ملک انجام میشود که در سند ملک درج شده است و این بررسی حتما باید […]

بیشتر بخوانید