کنترل سازه

نقشه برداری ساختمان کنترل سازه-پایان کار

نقشه برداری ساختمان کنترل سازه-پایان کار

نقشه برداری ساختمان کنترل سازه-پایان کار به این منظور  می باشد که کنترل موقعیت دیوار ها،موقعیت دقیق ستون ها،میزان گود برداری و صحیح بودن آن و … با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری توسط متخصص اینکار یعنی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی در زمانی که ساخت و ساز آپارتمان در حال […]

بیشتر بخوانید