گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی توسط فرد متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری سپرده شود. این متخصص این گواهی را تهیه می کند تا ملکی که موقعیت و حدود نامعلوم است، این اطلاعات مشخص شود. این گواهی بعد از عملیات جانمایی پلاک ثبتی تهیه میگردد و در آن اطلاعات فنی ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند پس از مشخص شدن موقعیت ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی صورت می گیرد در واقع در صورتی که آدرس و حدود دقیق ملک مشخص و معلوم نباشد تنها راه جانمایی پلاک ثبتی است پس از جانمایی پلاک ثبتی گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید