آدرس ملک از روی سند

آدرس ملک از روی سند-جانمایی پلاک ثبتی

آدرس ملک از روی سند-جانمایی پلاک ثبتی

آدرس ملک از روی سند-جانمایی پلاک ثبتی که به منظور تعیین مرزها و موقعیت ملک بر روی کره زمین انجام می شود و برای انجام کار جانمایی پلاک ثبتی باید با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند مالکیت موقعیت ملک و با توجه به اطلاعات تکمیلی و نقشه تفکیکی تهیه شده مرزهای ملک […]

بیشتر بخوانید