اجرای بر و کف برای ساخت و ساز

اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک

اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک

اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک به این صورت می باشد که اندازه پخ بعد از اجرا با اندازه پخ درسند باید متفاوت باشد و در واقع اندازه این تفاوت به اندازه درز انقطاع بستگی دارد.مالک یا سازنده باید حتما به این موضوع توجه داشته باشد زیرا وقتی مهندس نقشه بردار نظام […]

بیشتر بخوانید