اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک

اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM

اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM

اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM که به عنوان یک مدرک میبایست تهیه گردد با تهیه این نقشه ابعاد، مساحت و موقعیت مکانی ملک با مختصات منحصر به فرد به دست می آید و در نتیجه سند تک برگ با توجه به این اطلاعات صادر خواهد شد. برای این که […]

بیشتر بخوانید