اراضی مشاعی افراز نشده

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام توسط یک فرد متخصص و مجربی مثل کارشناس رسمی دادگستری قابل پیگیری می باشد. اراضی مشاعی بین دو یا چند نفر مشترک میباشد و در صورتی که اراضی بینشان افراز شود و سهم هر یک از شرکا مشخص شود در نتیجه با تهیه نقشه یو […]

بیشتر بخوانید