ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی دادگستری که در این امور متخصص است قابل انجام می باشد و تفکیک با هدف به دست آمدن مساحت دقیق واحد های آپارتمانی انجام می شود و نقشه بدست آمده حاصل از تفکیک برای اخذ سند تک برگ بعد از پایانکار و همچنین انجام معاملات پیش فروش در حین ساخت […]

بیشتر بخوانید