استعلام وضعیت ثبتی ملک

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی به منظور آگاهی پیدا کردن از تمامی اطلاعات و مسائل مربوط به ملک است و در صورتی که ملک یا سند ملک مشکلی داشته باشد، با انجام این استعلام آشکار می شود. استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی در واقع هر روزه املاک […]

بیشتر بخوانید
استعلام وضعیت ثبتی ملک با سند قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با سند قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با سند قدیمی و با دسترسی به بانک اطلاعات ثبتی منطقه انجام می شود. انجام این استعلام مشروط به دسترسی به اطلاعات ثبتی و تجربه و تخصص میباشد کارشناس رسمی دادگستری میتواند این استعلام را قبل از انجام معامله انجام دهد و در نتیجه تمامی اطلاعات مربوط به ملک را به […]

بیشتر بخوانید
استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله با این هدف انجام میشود که تمام مشکلات و اطاعات مربوط به ملک معلوم گردد و با استعلام وضعیت ثبتی می توان با معلوم بودن اطلاعات آشکاری از ملک، معامله را انجام داد. برای انجام استعلام وضعیت پلاک ثبتی می بایست به یک فرد متخصصی همچون کارشناس […]

بیشتر بخوانید