استعلام وضعیت ثبتی یک ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک-کارشناس رسمی دادگستری با توجه به شماره پلاک ثبتی ملک این استعلام گرفته میشود تا تمامی اطلاعات مر بوط به ملک و سند ملک آشکار شود و معامله با وجود این اطلاعات کامل انجام شود. کارشناس رسمی دادگستری در انجام این استعلام بی طرف عمل می کند و با دسترسی به […]

بیشتر بخوانید