استعلام وضعیت ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک-کارشناس رسمی دادگستری با توجه به شماره پلاک ثبتی ملک این استعلام گرفته میشود تا تمامی اطلاعات مر بوط به ملک و سند ملک آشکار شود و معامله با وجود این اطلاعات کامل انجام شود. کارشناس رسمی دادگستری در انجام این استعلام بی طرف عمل می کند و با دسترسی به […]

بیشتر بخوانید
استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله با این هدف انجام میشود که تمام مشکلات و اطاعات مربوط به ملک معلوم گردد و با استعلام وضعیت ثبتی می توان با معلوم بودن اطلاعات آشکاری از ملک، معامله را انجام داد. برای انجام استعلام وضعیت پلاک ثبتی می بایست به یک فرد متخصصی همچون کارشناس […]

بیشتر بخوانید