استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری که از طریق موقعیت ملک و آدرس دقیق ملک و استعلام نقشه ثبتی آن با توجه به آدرس ملک انجام می شود تعیین شده و این پلاک ثبتی ملک که منظور پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند های مالکیت است که یکی از […]

بیشتر بخوانید