استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) ملک

استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) ملک

استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) ملک

استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) ملک که از طریق تهیه نقشه ثبتی انجام می شود و این نقشه های ثبتی نقشه ای است که املاک را بر اساس پلاک ثبتی یک محدوده نمایش می دهد و یک نوع ز نقشه قدیمی است و برای استعلام پلاک ثبتی یک ملک نیز باید […]

بیشتر بخوانید