استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ مالکیت

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ مالکیت

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ مالکیت

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ مالکیت ملک به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین و همچنین تعیین مرزها و حدود اربعه ملک استفاده می شود که بر اساس این پلاک های ثبتی ملک را بر روی زمین جانمایی می کنند. استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ مالکیت پلاک ثبتی ملک که […]

بیشتر بخوانید