انجام تعیین موقعیت دقیق ملک

انجام تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی

انجام تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی

انجام تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی انجام می گیرد تا حد و مرز دقیق ملک مشخص و سپس میخکوبی گردد و با تهیه نقشه یو تی ام مدرکی برای اخذ سند تک برگ فراهم شود که در واقع برای مشخص کردن حد و مرز ملک بایستی جانمایی پلاک ثبتی انجام شود […]

بیشتر بخوانید