انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرزهای ملک

انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرزهای ملک

انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرزهای ملک

انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرزهای ملک بدین معنی است که در این روش مالک از وجود دیوار کشی یا اثاری مبنی بر وجود مرزهای ملک در سال های گذشته اطمینان دارد که با تهیه عکس های هوایی و تفسیر آن ها مرزهای ملک تعیین می شود و در نهایت بعد از […]

بیشتر بخوانید