انجام تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

انجام تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

انجام تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

انجام تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای به این صورت می باشد که با استفاده از این عکس ها مالک می تواند اثبات کند که درملک خود بنایی وجود دارد یانه و به طور مثال اگر اراضی مجاور ملک مورد نظر به محدوده ملک تجاوز کرده باشد مالک با استفاده از تفسیر […]

بیشتر بخوانید