انجام تفسیر عکس های هوایی

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک به این منظور انجام می شود که موقعیت ملک روی زمین مشخص شود و با تفسیر عکس های هوایی اطلاعات مهمی را می توان از این عکس ها استخراج کرد که از جمله این اطلاعات مهم،تشخیص و شنا سایی عوارض و تعیین حدود ملک می باشد. […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس های هوایی قدیمی به صورت دقیق

انجام تفسیر عکس های هوایی قدیمی به صورت دقیق

انجام تفسیر عکس های هوایی قدیمی به صورت دقیق با این هدف انجام می شود که به طور دقیق و کارشناسانه عکس های هوایی قدیمی بررسی شوند و اطلاعات مورد نیاز از آن استخراج گردد و در نتیجه از این اطلاعات به عنوان مدرک و یا تامین دلیل می توان استفاده کرد و به سازمان […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک به این منظور انجام می شود که ملکی که به اصطلاح گم شده است یعنی حدود ملک برای مالک نامعلوم است پیدا شود و سپس مالک بتواند مرز ملک را تثبیت کند و برای آن سند تک برگ بگیرد تا موقعیت ملک در اداره ثبت اسناد […]

بیشتر بخوانید
جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی به این دلیل انجام می شود که دولت اقدام به باز پس گیری اراضی ملی میکند و اگر اراضی ای ملی تشخیص داده شود مالکیت آن را از مالک خواهد گرفت همچنین اگر اراضی توسط مالک رها شده باشد را نیز مالک ملی به حساب می آورد و […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس های هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس های هوایی برای تعیین عدم وجود بنا از جمله کارهایی است که می توان با استفاده از این عکس ها انجام داد و از این عکس ها اطلاعات ارزشمندی را استخراج کرد. یک مثال بارز برای کاربرد عدم وجود بنا مثلا وقتی که باید ثابت شود ملک مجاور به ملک شما تجاوز کرده […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک در تهران

انجام تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک در تهران

انجام تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک در تهران به منظور تعیین آدرس ملک روی زمین صورت می گیرد. با تفسیر عکس های هوایی می توان به اطلاعات با ارزشی درباره امور مختلف به دست آورد. و همچنین می توان با بررسی چند دوره از عکس های هوایی گذشته حدود ملک را با تفسیر […]

بیشتر بخوانید