انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی

انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی برای انجام معامله مطمئن

انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی برای انجام معامله مطمئن

انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی برای انجام معامله مطمئن برای تعیین مساحت دقیق هر واحد قبل از ساخت بنا در ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و نقشه پیش تفکیک به این دلیل تهیه می شود که مساحت دقیق واحد ها در حد سانتی متر مشخص شود انجام تفکیک […]

بیشتر بخوانید