انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران به تقسیم هر زمین یا مال گفته می شود که تفاوت هایی باهم دارند. برای انجام افراز و تفکیک مالکان می بایست به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که از طرف اداره ثبت تعیین میشود مراجعه کنند. در واقع برای تعیین حدود اراضی و […]

بیشتر بخوانید