انجام تفکیک و پیش تفکیک آپارتمان

انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری از این جهت باید انجام شود تا به مساحت دقیق هر یک از واحد های آپارتمان رسید. تفکیک و پیش تفکیک هر دو برای اندازه گیری ابعاد و مساحت ملک استفاده میشوند و به ترتیب پس از اخذ پایانکار و به منظور اخذ سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید