انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی و تفسیر آن

انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی و تفسیر آن

انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی و تفسیر آن

انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی و تفسیر آن توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امورثبتی انجام می شود در واقع تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص ملی یا کشاورزی بودن ملک مورد استفاده قرار میگیرد. انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی و تفسیر آن از مواردی که تفسیر عکس های هوایی […]

بیشتر بخوانید