انجام جانمایی سندهای قدیمی املاک فاقد موقعیت دقیق

انجام جانمایی سندهای قدیمی املاک فاقد موقعیت دقیق

انجام جانمایی سندهای قدیمی املاک فاقد موقعیت دقیق

انجام جانمایی سندهای قدیمی املاک فاقد موقعیت دقیق برای اخذ سندتک برگ انجام می شود و موقعیت و مساحت و ابعاد ملک به طور دقیق مشخص می شود و اسناد قدیمی به صورت پلاک فرعی و اصلی مربوط به ملک می باشند اما در سند تک برگی جانمایی ملک انجام می شود و مختصات و […]

بیشتر بخوانید