انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری به منظور تعیین

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک و در نهایت تعیین موقعیت دقیق این مرزها بر روی کره زمین یکی از اهداف اصلی جانمایی ملک است که در نهایت به تهیه نقشه یو تی ام ختم می شود که موقعیت دقیق ملک و مرزها بر اساس مختصات یو تی ام بر روی کره زمین مشخص […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری به منظور تعیین

انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری به منظور تعیین مرزهای دقیق یک ملک با توجه به پلاک ثبتی و در نهایت مشخص کردن موقعیت دقیق این مرزها با استفاده از مختصات های یو تی ام بر روی کره زمین است که به تیهه یک نقشه یو تی ام از ملک ختم […]

بیشتر بخوانید