انجام جانمایی پارکینگ تجاری

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و انجام جانمایی پارکینگ ها یک کار کاملا تخصصی می باشد و باید توسط کار شناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود و توسط آن ها مهر و امضا شود تا دارای اعتبار باشد. […]

بیشتر بخوانید