انجام جانمایی پارکینگ های تجاری

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران زمانی جانمایی پارکینگ وقتی باید انجام شود که وضع موجود ملک با نقشه های معماری منطبق نباشد که در هنگام اخذ سند تک برگ برای هر واحد تجاری که در این صورت باید تفکیک آپارتمان صورت بگیرد،اگر این عدم تطابق صورت گرفته باشد در این صورت انجام […]

بیشتر بخوانید