انجام جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس

انجام جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس دقیق ملک

انجام جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس دقیق ملک

انجام جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس دقیق ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.عملیات جانمایی پلاک ثبتی به این صورت می باشد که کارشناس با بررسی مدارک اعلام میکند که این کار قابل اجرا می باشد یاخیر . اگر قابل اجرا باشد،کارشناس نقشه های ثبتی موجود را ژئورفرنس […]

بیشتر بخوانید