انجام طرح شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام توسط یک فرد متخصص و مجربی مثل کارشناس رسمی دادگستری قابل پیگیری می باشد. اراضی مشاعی بین دو یا چند نفر مشترک میباشد و در صورتی که اراضی بینشان افراز شود و سهم هر یک از شرکا مشخص شود در نتیجه با تهیه نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری در تهران انجام می گیرد تا موقعیت دقیق ملک و مساحت و ابعاد دقیق ملک با دقت بالا به دست آید. تهیه نقشه یو تی ام باید به نحوی انجام شود تا با دقت بالا و فرمت استاندارد و مورد نظر شهرداری این نقشه فراهم گردد. این نقشه […]

بیشتر بخوانید
انجام طرح شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام ملک

انجام طرح شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام ملک

انجام طرح شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام ملک به این دلیل است که مساحت و ابعاد ملک دچار تغییر می شود بنابراین می بایست مساحت و ابعاد وضع موجود ملک را به دست آید و با استفاده از آن سند ملک را تصحیح نمود و برای آن سند تک برگ جدید اخذ کرد. […]

بیشتر بخوانید