انجام نقشه یو تی ام تعیین رهاسازی ملک

انجام نقشه یو تی ام تعیین رهاسازی ملک

انجام نقشه یو تی ام تعیین رهاسازی ملک

انجام نقشه یو تی ام تعیین رهاسازی ملک که هنگام ساخت و ساز ملک و تهیه نقشه تک برگ پس از بررسی در صورتی که ملک از سندش بزرگ تر باشد، مالک باید قسمت هایی که از ملکش اضافی است را رهاسازی کند و ملک را روی سند پیاده کند که نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید