انجام نقشه یو تی ام تعیین رهاسازی

نقشه برداری وضع موجود ملک برای اخذ جواز ساخت

نقشه برداری وضع موجود ملک برای اخذ جواز ساخت

نقشه برداری وضع موجود ملک برای اخذ جواز ساخت به منظور تعیین موقعیت دقیق وضع موجود ملک جهت ساخت و ساز در ملک می باشد و اگر اختلافی در مساحت سندی با مساحت وضع موجود،وجود داشته باشد مالک با تهیه نقشه یو تی ام به این اختلافات مساحتی پی خواهد برد و باید این اختلافات […]

بیشتر بخوانید
انجام نقشه یو تی ام تعیین رهاسازی ملک

انجام نقشه یو تی ام تعیین رهاسازی ملک

انجام نقشه یو تی ام تعیین رهاسازی ملک که هنگام ساخت و ساز ملک و تهیه نقشه تک برگ پس از بررسی در صورتی که ملک از سندش بزرگ تر باشد، مالک باید قسمت هایی که از ملکش اضافی است را رهاسازی کند و ملک را روی سند پیاده کند که نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید