انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد و این عملیات برای اخذ سند تک برگ و همچنین قبل از انجام ساخت و ساز ضروری است و پیاده سازی باید اصولی انجام شود تا در نتیجه در آینده مشکلی برای مالک پیش نیاید زیرا پیاده […]

بیشتر بخوانید