انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد است که می توان با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی نقشه پیش تفکیک را تهیه کرد. زمانی نیاز به پیش تفکیک پیدا خواهید کرد که بخواهید به متراز دقیق هر واحد برای انجام معامله واحد های آپارتمان قبل از تکمیل […]

بیشتر بخوانید