انجام پیش تفکیک آپارتمان برای نقشه مجزا هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای نقشه مجزا هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای نقشه مجزا هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای نقشه مجزا هر واحد به این دلیل صورت خواهد گرفت که مساحت و متراژ دقیق هر واحد حاصل گردد و در واقع هدف اصلی پیش تفکیک این است که معامله با اطمینان انجام شود و درصورت مشخص بودن متراژ و مساحت دقیق هر واحد هیچ یک از طرفین معامله ضرر […]

بیشتر بخوانید