انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید و فروش واحد های آپارتمانی پیش از پایان ساخت و ساز یعنی همان پیش خرید و پیش فروش واحد های آپارتمانی را بایستی با مساحت دقیق واحد های آپارتمانی انجام شود تا در نتیجه طرفین معامله متضرر نشوند. برای به دست آمدن مساحت و متراژ دقیق واحد های […]

بیشتر بخوانید