انجام پیش تفکیک انجام معامله پیش خرید

انجام پیش تفکیک انجام معامله پیش خرید و پیش فروش

انجام پیش تفکیک انجام معامله پیش خرید و پیش فروش

انجام پیش تفکیک انجام معامله پیش خرید و پیش فروش زمانی انجام می شود که سازنده تعدادی ازواحدها رابرای پیش فروش گذاشته باشد دراین صورت چون آپارتمان هنوز به صورت کامل ساخته نشده است خریدار و فروشنده برای اینکه بتوانند معامله مطمئن داشته باشند بهتر است برای واحدهای پیش فروشی نقشه پیش تفکیک تهیه شود. […]

بیشتر بخوانید