تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ

درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ

درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ

درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ توسط مالک از اداره ثبت انجام می شود در واقع اگر مالکی بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید به اداره ثبت درخواستی به منظور اخذ سند تک برگ ارائه دهد و اداره ثبت برای صدور سند تک برگ نیز مالک را موظف به […]

بیشتر بخوانید