تثبیت مرز زمین

تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران

تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران

تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران به این جهت انجام میشود که از حدود اراضی در برابر تجاوز از جانب اراضی مجاور جلوگیری شود و هم چنین در صورتی که مالک بخواهد برای اراضی خود سند تک برگ جدید و به روز اخذ کند نیز ابتدا باید با تهیه نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید