تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی و نقشه برداری به این منظور انجام می شود تا اندازه و حدود اربعه ملک تعیین گردد. از آنجایی که با تحدید حدود و حد فاصل بین دو ملک مشخص می گردد بنابراین برای تحدید حدود املاک پس از اینکه متقاضی در خواست خود را اعلام کرد سپس […]

بیشتر بخوانید