تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که وضع موجود ملک با سند مغایرت داشته باشد در واقع وقتی مساحت و ابعاد وضع موجود ملک با مساحت و ابعاد درج شده در سند متفاوت باشد،یعنی کوچتر یا بزرگتر باشد،باید علت آن پیدا شود و سند تصحیح شود. تصحیح سند […]

بیشتر بخوانید