تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ

اخذ سند تک برگ برای املاک قولنامه

اخذ سند تک برگ برای املاک قولنامه

اخذ سند تک برگ برای املاک قولنامه با تهیه نقشه یو تی ام انجام می شود و با تهیه نقشه یو تی ام و مشخص شدن موقعیت دقیق ملک مالک با نقشه  یو تی ام که توسط کارشناس رسمی دادگستری مهر و امضا شده است به اداره ثبت مراجعه کرده و با این مدرک سند […]

بیشتر بخوانید
تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ برای املاک

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ برای املاک

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ برای املاک با تهیه نقشه یو تی ام انجام می شود نقشه های یو تی ام برای تعیین موقعیت ملک می باشند و در املاکی که مساحت وضع موجود ملک با مساحت درج شده در سند متفاوت می باشد باید نقشه یو تی ام تهیه شود […]

بیشتر بخوانید