تصحیح مساحت سند توسط کارشناس

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه یو تی ام

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه یو تی ام در صورتی که مساحت وضع موجود ملک و مساحت سندی ملک با هم اختلاف داشته باشند بزرگ تر یا کوچک تر باشد لازم خواهد شد که با پیش آمدن چند مورد خاص در باره ملک سند ملک نیاز پیدا خواهد کرد که تصحیح شود […]

بیشتر بخوانید