تعویض سند دفترچه ای با تهیه نقشه یوتی ام

تعویض سند دفترچه ای با تهیه نقشه یو تی ام

تعویض سند دفترچه ای با تهیه نقشه یو تی ام

تعویض سند دفترچه ای با تهیه نقشه یو تی ام برای این به کار می رود که سند های دفتر چه ای و قدیمی نخوانا هستند و مکان و موقعیت دقیق ملک در آن ثبت نشده است و چون در این اسناد حدود دقیق ملک مشخص نمی باشد اختلافات ملکی در این املاک بسیار شایع […]

بیشتر بخوانید